МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРАЛ Батлагдсан огноо
Органик хүнсний тухай 2016
Тариалангийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2016
МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014
Хүнсний тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2012
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 2012
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай 2011
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2010
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 2006
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай 2005
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай 2004
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай 2004
Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хиллэр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай 2002
МАЛЫН УДМЫН САН, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2001
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 2001